Sanelco's geen-gezeur garantie

Uw zekerheid voor kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid

Als een test – om welke reden ook – niet aan uw verwachtingen voldoet, sturen wij u per omgaande een nieuwe toe. Zonder vragen, geheel gratis.

Stop alle onderdelen (gebruikt en ongebruikt) in een envelop en stuur die zonder postzegel naar Sanelco, Antwoordnummer 1081, 9700 VC Groningen. U ontvangt dan per kerende post  een nieuwe test.

En verder:

 • Naast onze geen-gezeur garantie blijven uw wettelijke rechten uiteraard gewoon van kracht. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid mag van verwachten. Wij hanteren de Algemene Voowaarden van de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. Die geven u al heel veel zekerheid. De Geen-gezeur-garantie is een extra toevoeging in uw voordeel. U kunt zelf kiezen waarop u zich beroept: op de Algemene Voowaarden of op onze Geen-gezeur-garantie. U kiest gewoon wat u het plezierigste vindt en wat voor u het meest gunstig uitpakt.
 • Wanneer een test u niet bevalt, kunt u ook een ander type bestellen. Het aankoopbedrag van uw eerste test wordt daarmee verrekend.
 • Wilt u de aankoop helemaal terugdraaien, dan kan dat – zelfs als u de test al hebt uitgevoerd. Stop alle onderdelen van de test in de envelop stuur hem terug en vraag uw geld terug. Restitutie van het aankoopbedrag en de verzendkosten vindt binnen 30 dagen plaats.
 • U kunt ook gebruik maken van het herroepingsrecht: Consumenten kunnen hun Internet-bestelling altijd binnen 14 dagen ongeschonden retourneren en  krijgen dan het aankoopbedrag en de betaalde verzendkosten terug. Restitutie vindt na ontbinding van de koopovereenkomst binnen 14 dagen plaats. Normaal gesproken ontvangt u uw betaalde bedrag natuurlijk eerder en wel per omgaande gerestitueerd.

  Herroepingsrecht bij producten:
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
       a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
       b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
       c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Herroepingsrecht bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

               Download Modelformulier voor herroeping

 • Bij een eventuele schade aan de retourzending of een ongefrankeerde zending heeft Sanelco de mogelijkheid om hiervoor kosten in rekening te brengen. Dit is alleen van toepassing in uiterste gevallen.
 • Wanneer wij – terecht of ten onrechte – vermoeden dat u misbruik maakt van deze Geen gezeur-regeling, dan ontvangt u het aankoopbedrag en de verzendkosten terug en blokkeren wij u als klant. U kunt dan geen bestellingen meer bij ons plaatsen.
 • Deze regeling geldt alleen voor particulieren. Bedrijven en instellingen worden verzocht om bij een klacht telefonisch contact met ons op te nemen.
 • Voor klachten van meer algemene aard kunt uiteraard ook contact opnemen: Bel +31 (0)50 3132544 of maak uw klacht kenbaar via het sturen van een e-mail (postbus@sanelco.nl) of brief naar ons bovenstaande antwoordnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op . Vaak binnen een werkdag maar in ieder geval binnen een week. Kijk voor meer informatie over klachten ook op: http://www.sanelco.nl/help/klachtenprocedure/

Al onze producten zijn volgens strenge standaarden geproduceerd. Waar dat van toepassing is en/of mogelijk is, hebben ze een “CE-markering”, die aangeeft dat het product voldoet aan alle eisen die de Europese Unie aan zelftesten voor thuisgebruik stelt.
Sanelco wordt geleid door een apotheker en hanteert strenge farmaceutische normen en procedures. Een extra garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

« Terug